Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke

Hva er nytt? (siste 7 dagene)


Bilder

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Portrett fra 1945
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Portrett fra 1945
 
  20 Sep 2023
Helge Eilert Eriksen (1878-1951)
Helge Eilert Eriksen (1878-1951)
 
  20 Sep 2023

Dokumenter

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Anna Eriksen, født Ziener (1870-1903) - Dødsannonse i Christiania Nyheds- og Avertissementsblad, fredag 10. juli 1903
Anna Eriksen, født Ziener (1870-1903) - Dødsannonse i Christiania Nyheds- og Avertissementsblad, fredag 10. juli 1903
Min kjære og trofaste Hustru,
Anna, f. Ziener, døde igaaraftes, 33 Aar gml.
Christiania 7de Juli 1903.
Paa egne, Forældre og Søskendes Vegne.
Eilert Eriksen,
Typograf.
Begravelsen foregaar paa Nordre Gravlund Fredag Kl. 1 Em. 
  21 Sep 2023
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Studentene fra 1890 - biografiske opplysninger samlet til 25-års jubilæet 1915
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Studentene fra 1890 - biografiske opplysninger samlet til 25-års jubilæet 1915
Einar Kristofer Sagen.
Fødd i Oslo 16 desember. 1871, son til stabsfanejunkar Kristofer S. (født i Sørum 1841) og Joseline Jeannette Olsen (født 1848, død 24 desbr. 1871). Gjekk paa Aars og Voss’s skule fraa 1878 til artium. Gjekk igjenom Krigsskulen 1890—93 og vart løytnant. Er no kaptein. Gjekk paa teknisk skule i Kra. hausten 1894, i Trondheim 1895 — 97, tok eksamen her i veg-, bru- og jarnvegsbygning. Var i aug. 1897 busett paa Molde, 1898 — 1900 løytnant ved distriktsintendanturen i Bergen. Elles busett i Oslo. Gjorde hausten 1904 ei ferd til Kjøpenhamn, Berlin, Wien og Paris.

I september 1913 gjorde han paa eigen kostnad og vaagnad ei militær studieferd til dei nordsvenske feltmanøver i Jemtland, og der vart han sett i fengsel 26 september og klaga for spioneri. Denne hendinga vekkte eit veldigt uppstyr i baade svenske og aller mest i norske blad, og »Sagen-affæren« vart dryft yver heile lande. Sjølv skreiv han ei rekke med brev i Den 17de Mai um dei svenske manøvra og um fengselslive silt. Ragunda tinglags häradsrätt dømde han den 9 oktober til fengsel i tri maanader, 100 kroner i bøter og dertil rettargangskostnad; men Svea hofrätt sette ned straffa til fengsel i ein maanad, og so slapp han fri 7 november.

Har lagt hug paa norsk maalgransking og paa vaapnleknikk. Skreiv 1910 ei lita bok: Norsk Hermál. Sette um fraa dansk til norsk for forsvarsdepartemente: Skytebok for gutter i by- og landsskolerne, 1912; og Soldatens bok (Hermannsboki), 1912— 13, — forutan ymist anna. Har skrive i dei fleste større maalblada, mest um maalsak og forsvarssak. Har elles arbeidt med foredrag for forsvarssaka paa ymse stader i lande.

Gifte seg paa Hønefoss 15. september 1905 (fyrste mobiliseringsdagen) med Berit Ødegaard, f. paa Løken i V. Slidre 23 januar 1876, dotter til lensmann, stortingsmann Ola Knutsen O. og Marit Brandt.
Barn:
1) Synnøve, f. 15 juni 1909;
2) Stein, f. 1 decbember 1913;
3) Gunnar, f. 28 april 1914. 
  20 Sep 2023
Martha Sagen, født Martha Ziener Andreassen (1893-1955) - Dødsannonse i Arbeiderbladet, torsdag 25. august 1955
Martha Sagen, født Martha Ziener Andreassen (1893-1955) - Dødsannonse i Arbeiderbladet, torsdag 25. august 1955
Vår inderlig kjære, oppofrende
Fru Martha Sagen
døde på Karolinska sjukhuset i Stockholm søndag 21, august.
Andreas Ziener
Stein Sagen
Liss og Gunnar Sagen

Bisettes i Det garnle krematorium fredag 26. ds. kl. 13.20 
  20 Sep 2023
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Studentene fra 1890 - biografiske opplysninger samlet i anledning 50-års jubileet 1940
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Studentene fra 1890 - biografiske opplysninger samlet i anledning 50-års jubileet 1940
Sagen, Einar Kristofer.
Par tek eg til sogn minnar, at i 1915 budde eg i Oslo. Same hausten flutte eg til Vestmanna-heimen i Bjørgvin og arbeidde i nattredaksjonen i Gula Tidend i 2 ar, frårekna militærtenest. Var i Bjørgvin under storbrannen. Kone og born budde ved Ygre (Voss) p. g. a. matnaud under krigen.

Pr. 1. jan. 1918 vart eg utnemnd til major og chef for Heddal bataljon og flutte til Dal i Hedenstad pr. Kongsberg med kone og born.
Våren 1921 2 månader reise til Spania og var radt ned til Cadiz og Malaga.
Den 12. mai 1922 flutte eg til Hægstad i Darbu og 2. nov. 1925 til Kongsberg.

I 1924 var eg eit par månader i fransk skjoteskule i Camp de Châlons og i 1925 var eg i 2 månader i et majorkursus i Versailles og Camp de la Courtine.

Medán eg var på Kongsberg døydde 19. feb. 1926 fyrste kona mi av cerebrospinalmeningit. Det var Berit (født Ødegaard, V. Slidre). Og 28. april 1928 vigde eg med fru Alvilde Klem, som ein månad tidlegare hadde skilt seg fra sin fyrste mann, ingeniør Klem. Ho var fødd 13. mai 1880 i Gildeskål og var dotter av væreigar Berg, Sund, Lofoten.

Eg søkte regimentschefspostar gong pa gong, men kunde`kje brukast.

Pr. 1. jan. 1930 vart eg garnisonerande major ved Akershus infanteriregiment nr. 4 og flutte til Oslo. Den 21. aug. 1933 reiste kona mi fra meg.

Ved årsskiftet til 1. april 1933 var eg i 3 ½ månad embettande regimentschef (I.R. 4). Og noko av det fyrste eg da gjorde var, at eg skreiv Mene Tekel pa veggen hjå Kommanderande General. Han måtte ’kje venta, skreiv eg i brevet, at regimentet mitt kunde mobilisera (ferdabu). Han kunde knapt nok venta, at me fekk tid til a senda ut ferdabod, fyrr me alle var sette ut or spelet!! Mobiliseringsmaskineriet var med andre ord den reine svindel. Eg forutsagde det som laut henda, når krigen kom. Eg forutsagde det 7 — sjau — år fyrr det hendte. Men det var ingen den gongen som skyna skrifti pa veggen. I dag skynar alle, men det er for seint å kjenna skjæret, når skuta støyter.

Min formann i embetet hadde vorte general. Han var lærd generalstabsoffiser og lærar ved den militære høgskulen. Han burde kunna sagt det same som eg. Men til det var han for klok. Han tagde still. Men so vart han og general.

Den 14. sep. 1936 vart eg skild med fru Alvilde Sagen etter 3 års process. Og 3. okt. 1936 vigde eg for 3dje gong, og denne gongen med frk. Martha Ziener Andreassen, fødd 12. mars 1893 i Oslo.

Straks etter — oktober 1936 — sende eg ut eit Mene Tekel til heile det norske folk — ei bok pa 70 sidor: «Då krigen kom, eller Noregsveldets endelege undergang». I denne boki forutsagde eg hendingane «etter 1. jan. 1940». Eg forutsagde, at tyskarane skulde koma og hertaka landet og leggja det under seg. Men det var alt for få som kunde lesa skrifti pa veggen — allra minst dei andsvarlege menn. Det som hendte laut ganga fram. Og Ola nordmann laut ha juling pa skinnbroki si. Denne boki mi fekk like vel mange lovord i handhelsing på gata, i brev og i pressa so nær som Stavanger Aftenblad, som kalla ho eit «Skamskrift» (24. okt. 1936). Ho er longe utseld og knapt nok å få for penger.

Den 17. des. 1936 fall eg for aldersgrensa.
Pat er nu pvinæst:
Eg hev aldri havt noko tillitsyrke utan um mi militære gjerning, so nær som at eg 1931—40 hev vore lærar i nynorsk på Krigsskulen og for befalskulane ved infanteriet, kavaleriet og ingeniørvapnet.

Æresgradar, ordener, medaljer: Den militære skjotemedalja. Eg er ein ulærd mann, som aldri hev vore med i noko lærd selskap.

Det vilde vera fåfengt å løyna, at eg hev skrive mykje min lange skrivande dag.
Eorutan boki mi av 1936 hev eg sett um til nynorsk alle oberst Angells bøker og ei mengd med militære handbøker. Eg veit ikkje lenger tal pa deim. Og dessutan hev eg gjenom 30 år skrive i alle dei blad og tidsskrift som til er og vel so det. Mine «samlede verker» kunde visst fylla ei bokhylle. «Alt er godt, men ikkje alt er like godt.» Etter 9. april 1940 hev eg ingen ting skrive. Eg kann ikkje skrive med i-halden pen.

Born: alle av fyrste hjonskap og alle fødde i General Birchs gt. 30, Oslo, på solsida.
1) Synnøve, f. 15. juni 1909, artium, Kongsberg 1929, sjukesyster.
2) Stein, f. 1. des. 1912, artium 1932. Statsøkonomisk eksamen med laud 1936. Statistisk Sentralbyrå.
3) Gunnar, f. 28. april 1914, Oslo handelsgymnas 1932, artium privatist 1935 (autodidakt). Studerar chemi, tekniske høgskule Zurich.

Livsrøynslor skrevet mars 1940 (ein manad fvre krigen).
«At pengane meir og meir vert landsens avgud. Det er so alt for mange som krypa for makti og selja si politiske sjæl for pengar og eit godt bein. At «norrønafolket» veiknar og maktast burt i godlivnad og velstand. Vår politikk ber stakkarsdoms stempel på sin panne. — Karlstadkapitulasjonen var mykje verre enn ein tapt krig. Folket fekk ein knekk i ryggen og sleit skade pa si folkesjæl. Det tapte trui på seg sjølv og viljen til å verja landet. Og no vandrar det tankelaust på fredsfilt utan heljarn i skoene, verjelaust, våpenlaust, viljelaust, vinglande veit ikkje veg. Det hev alt ringt andre gongen for dette folket. Og eg ser med angst og otte pa Noregs framtid. Eit fårefolk millom ylande ulvar.» 
  20 Sep 2023
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Dødsannonse i Nationen, lørdag 28. februar 1948
Einar Kristofer Sagen (1871-1948) - Dødsannonse i Nationen, lørdag 28. februar 1948
Min gode ven og mann, vår kjære farfar og bror
Major Einar Sagen
døydde brått frå oss i kveld, 76 år gamal.
Oslo, 24. februar 1948.
Martha Sagen.
Stein, Gunnar og Lis.
Berit.
Jeanette Refsnes. Aslaug og Nils.
Gravferd måndag 1. mars Kl. 14 i Det nye krematorium.
 
  20 Sep 2023
Helge Eilert Eriksen (1878-1951) - Nekrolog i Typografiske meddelelser (Norsk centralforening for boktrykkere). 1951 Vol. 73
Helge Eilert Eriksen (1878-1951) - Nekrolog i Typografiske meddelelser (Norsk centralforening for boktrykkere). 1951 Vol. 73
Dødsfall.
Maskinsetter Helge Eilert Eriksen, Oslo, døde lørdag 3. november etter et kort sykeleie på Ullevål sykehus, nær 74 år gammel.

Eriksen ble født i Asker den 1. januar 1878. Han ble utlært i Chr. Schibsteds trykkeri 21. oktober 1897 og kunne ved sin død se tilbake på nesten 58 års arbeid i Chr. Schibsteds trykkeri - eller som de fleste kaller det: «Aftenposten». De siste 15 år virket han som settemaskin-montør. Han feiret i 1947 sitt 50-års jubileum som svenn.

Eriksen var en av stifterne av Aftenpostens Trykkeriklubb, som ble stiftet i 1902, og han var i 15 år kasserer i Aftenpostens sykekasse og revisor i like mange år. Eriksen har flere utmerkelser, bl. a. Norges Vels medalje og var æresmedlem av Håndverkernes Sangforening.

Med Flelge Eilert Eriksen — Erik som han ble kalt til daglig av arbeidskameratene — har vi mistet en av våre beste kolleger og et stort menneske. For oss som arbeidet sammen med ham betyr det et smertelig tap og hans minne vil leve lenge blant takknemlige kolleger i «Aftenposten». Vi lyser fred over hans minne. Eles. 
  20 Sep 2023
Tollefsen, Gustaf - Død-Begravelse (Egersund ladested, Rogaland Klokkerbok 1908)
Tollefsen, Gustaf - Død-Begravelse (Egersund ladested, Rogaland Klokkerbok 1908)
 
  16 Sep 2023
Gustav Tollefsen (1837-1908) - Dødsannonse i Egersundsposten, lørdag 28. mars 1908
Gustav Tollefsen (1837-1908) - Dødsannonse i Egersundsposten, lørdag 28. mars 1908
Vor kjære Far
Gustav Tollefsen
hensov idag, 71 Aar gammel.
Egersund 25. Marts 1908.
Børnene.
Begravelsen foregaar fra Hjemmet Tirsdag 31. ds. Kl. 1½. 
  16 Sep 2023
Elisabeth Tollefsen, født Tønnesdatter (1838-1905) - Dødsannonse i Egersundsposten, onsdag 30. august 1905
Elisabeth Tollefsen, født Tønnesdatter (1838-1905) - Dødsannonse i Egersundsposten, onsdag 30. august 1905
Det er blevet vor tunge Lod at meddele Slægt og Venner
at min kjære Hustru og vor Moder Elisabet, 67 Aar gammel,
døde igaaraftes.
Egersund 26—8—05.
Gustav Tollefsen. Bærnene.
Begravelsen foregaar Torsdag 31te August Kl 12½.
 
  16 Sep 2023
Anne Aase, født Tollefsen (1876-1905) - Dødsannonse i Egersundsposten, lørdag 12. august 1905
Anne Aase, født Tollefsen (1876-1905) - Dødsannonse i Egersundsposten, lørdag 12. august 1905
Det er min tunge lod at meddele, at min kjære hustru og vor moder,
Anne Aase, født Tollefsen heusov stille og rolig i troen paa sin frelser
onsdag den 9. dennes kl. 12½, 29½ aar gammel.
Paa egne og afdødes søskendes vegne.
Ludvig Aase. Børnene.
Begravelsen foregaar fra hjemmet mandag den 14de ds. Kl. 12½. 
  16 Sep 2023

Personer

 ID   Etternavn, Fornavn   Født/Døpt   Lokasjon   Sist endret 
I21883 
Eriksen, Mathilde Monrad 
f. 5 Jun 1909  Kristiania, Norway  21 Sep 2023
I21916 
Adde, John Sigvart 
f. 4 Jul 1908   21 Sep 2023
I21885 
Eriksen, Gerd Monrad 
f. 4 Okt 1920  Kristiania, Norway  21 Sep 2023
I21915 
Løken, Thorleif Anton 
f. 19 Aug 1917   21 Sep 2023
I21884 
Eriksen, Per Monrad 
f. 11 Feb 1915  Kristiania, Norway  21 Sep 2023
I21868 
Gram, Edvardine Johanne Margrethe 
f. 22 Sep 1876  Stord, Rogaland, Norway  21 Sep 2023
I21843 
Knudsen, Jakob Christian 
f. 23 Jun 1871  Stavanger, Rogaland, Norway  21 Sep 2023
I21864 
Nordbø, Paul Theil 
f. 10 Feb 1902  Stavanger, Rogaland, Norway  21 Sep 2023
I21846 
Nordbøe, Olaf Olsen 
f. 20 Sep 1864  Stavanger, Rogaland, Norway  21 Sep 2023
I21888 
Sagen, Synnøve 
f. 15 Jun 1909  Kristiania, Norway  20 Sep 2023

Familier
          
 ID   Fars ID   Fars navn   Mors ID   Mors navn   Gift   Sist endret 
 F7740 
 I21916  John Sigvart Adde  I21883  Mathilde Monrad Eriksen  1936  21 Sep 2023
 F7739 
 I21915  Thorleif Anton Løken  I21885  Gerd Monrad Eriksen    21 Sep 2023
 F7732 
 I21876  Einar Kristofer Sagen  I21891  Alvilde Sofie Berg  28 Apr 1928  20 Sep 2023
 F7726 
 I21876  Einar Kristofer Sagen  I21874  Martha Ziener Andreassen  3 Okt 1936  20 Sep 2023
 F7731 
 I21876  Einar Kristofer Sagen  I21887  Berit Ødegaard  15 Sep 1905  20 Sep 2023
 F7730 
 I21886  William Kenneth McIntyre  I21879  Martha Elizabeth Henriksen  3 Okt 1934  20 Sep 2023
 F7729 
 I21881  Helge Eilert Eriksen  I21882  Gunhild Kirstine Monrad Boysen  15 Aug 1908  20 Sep 2023
 F7728 
 I21881  Helge Eilert Eriksen  I11571  Anne Mathilde Ziener  2 Mai 1901  20 Sep 2023
 F7727 
 I22999  Emil Christian Bernhard Henriksen  I21877  Christine Engeline Ziener    20 Sep 2023
 F3410 
 I759  Adam Ziener  I10588  Marthe Torgersen  24 Mai 1854  19 Sep 2023