Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke
Niels Wamberg

Niels Wamberg

Mann 1738 - 1800  (62 år)    Har 2 aner og 707 etterkommere i Familietreet.

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Hendelseskart    |    Alle    |    PDF

 • Navn Niels Wamberg 
  Fødsel 22 Nov 1738  Ubberud, Fyn, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Dåp 13 Des 1738  Ubberud, Fyn, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Wamberg, Niels - Fødsel-Dåp (Ubberud Sogn Enesteministerialbog 1738)
  Wamberg, Niels - Fødsel-Dåp (Ubberud Sogn Enesteministerialbog 1738)
  Kjønn Mann 
  Kort Biografi Dansk-norsk embetsmann og hagebrukspioner.

  Foreldre: Skogfogd Niels Jespersen og Christence Catherine Ovesdatter Wamberg.
  Gift 4.11.1768 i Stavanger med Susanne Sophie Saxe (1749 (døpt 1.6.)–28.8.1835), datter av kontrollør Peder Pedersen Saxe (1708–55) og Asseline Corneliusdatter Megeland (1713–53).

  Som byfogd i Kragerø og senere sorenskriver i Øvre Telemark var Niels Wamberg en typisk representant for opplysningstidens embetsmenn. Han arbeidet for å øke befolkningens kunnskap om åkerbruk og hagestell, og han søkte å forenkle rettergangen ved å veilede allmuen og begrense samtidens tiltakende prokuratorvirksomhet.

  Wamberg vokste opp på Fyn og gikk på latinskolen og senere gymnasiet i Odense. Han ble student 1759 og tok dansk juridisk eksamen 1766. Sin embetskarriere begynte han som fullmektig hos amtmann Lachmann i Stavanger. Her fikk han bevilling som prokurator og drev en tid sakførervirksomhet i Stavanger by. 1769 ble han konstituert byfogd i Stavanger og året etter utnevnt til byfogd i Kragerø. Dette embetet skjøttet han frem til 1782, da han ble utnevnt til sorenskriver i Øvre Telemark vestfjellske sorenskriveri med sete i Kviteseid.

  Niels Wamberg er kjent for sin virksomhet som folkeopplyser, hagedyrker og potetpredikant. Ved siden av å skjøtte sitt embete så han det som en oppgave å bidra til et bedre skolevesen, og han var spesielt opptatt av å øke befolkningens interesse for hagebruk og potetdyrking. Blant annet holdt han såkalte “oppmuntringstaler” på tingsamlingene, og på sin egen gård Sundby i Ytre Flåbygd drev han forsøksdrift, der bøndene selv kunne se resultatene av produksjonen. 1781 gav han ut boken Kort Underviisning om en Kiøkken Haves Anlæg og Dyrkning. Senere kom to såkalte Opmuntrings-Brev til Almuen, med praktiske råd om dyrking av produkter som lin og poteter, hvordan produktene kunne anvendes og om tiltak som kunne settes i verk for å bedre avkastningen i landbruket. Disse “oppmuntringsbrevene” var i realiteten bøker på 50–60 sider. Skriftene ble delt ut gratis i regi av Det kgl. danske Landhuusholdningsselskab.

  Wambergs største prosjekt var å få i stand en planteskole på Sundby. For å finansiere virksomheten søkte han om et personlig lån fra den kongelige kredittkasse i København; søknaden ble anbefalt av amtmannen, men avslått. Wamberg greide likevel å etablere planteskolen ved hjelp av lån fra privatpersoner, men dette undergravde samtidig hans egen økonomi.

  Som embetsmann har Wamberg fått et blandet ettermæle. Han karakteriseres som “en utmerket dyktig dommer og embetsmann”, men også som “en saare ilter og hidsig Mand”. Begge karakteristikker kan ha noe for seg. Han søkte å rettlede allmuen til å avstå fra lange og ørkesløse prosesser, som ofte ble tilskyndet av prokuratorer, en yrkesgruppe som han (til tross for at han selv hadde tilhørt den) karakteriserte som “en slags Græshopper, der forhen uforhindret haver opædt den arme Almue”. Som et ledd i å veilede allmuen i juridiske formaliteter forfattet han standardformularer for stevninger og rettslige innlegg, og han oppfordret folk til å føre prosessene selv.

  Det er imidlertid tvilsomt om hans iherdighet førte til enklere saksgang og færre saker. Tvert om kan det se ut til at Wambergs noe fremfuse vesen og ønsket om å få sakene raskt gjennom rettsvesenet lett førte ham i konflikt med omgivelsene. For sin hissighet og til tider noe uvørne embetsførsel måtte han tåle gransking av offentlige kommisjoner, noe som resulterte i bøtelegging. I forbindelse med Lofthus-reisningen 1788 anklaget bøndene Wamberg for å ha krevd for høye sportler, men han gikk fri i den påfølgende granskingen.

  Bøker av Nils Wamberg:
  1) Kort Anviisning til en Underdommers Forhold inden Retten (1775): http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018110626049
  2) Kort Underviisning om en Kiøkken-Haves Anlæg og Dyrkning for saavidt Almuen i Norge det til sin egen Fornødenhed kunde behøve (1781): http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018121126011
  3) Opmuntrings-Brev til Almuen i Øvre-Tellemarkens Sorenskriverie angaaende Landhuusholdningens bedre Indretning: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019041227003  [2
  Kort Biografi Kansellirådens frukthage i Flåbygd

  Sundbø gård nederst i elva ved Flåvann var på slutten av 1700-tallet et sentrum for fruktdyrking. Her i de sydvendte bakkene på den gamle gården bodde sorenskriver i det vestenfjeldske Telemark, kanselliråd Niels Wamberg (1738-1804). Titelen kanselliråd markerte bare en spesiell rang innenfor det dansk-norske embetsverket. Før han kom til Flåbygd, hadde Wamberg prøvet lykken flere steder. Han var født på fruktbare Fyn, sønn av skogfogd Niels Jespersen og hustru Christence Cathrine Ovesdtr. Wamberg - og morens etternavn ble også hans. Familien ser ikke ut til å ha vært velstående, idet morbroren bekostet Niels' utdannelse, slik at han fikk gå i gymnaset. Senere studerte han jus og begynte som fullmektig hos amtmannen i Stavanger. I 1769 fikk han bevilling som prokurator (advokat) med Stavanger som distrikt. Dette var noe begrenset. Prokuratoren hadde beskjedne inntekter, så små at han ikke klarte å leve av dem. Derfor valgte han å bli byfogd i Stavanger. Det vil si enevoldskongens representant i byen. I 1770 ble han byfogd Kragerø. Her ble han i elleve år. Da ble han utnevnt til sorenskriver i det vestenfjeldske Telemark med bolig og sete på Sundbø i Flåbygd. Wamberg ble mer kjent for sin interesse for og fremme av frukt- og grønnsakdyrking enn for sin embetsførsel. I Kragerø med sitt kystklima og vekstmuligheter har han nok drevet med sin spesielle hageinteresse. Sorenskri-verens nye hjem lå svdvendt ved elva, som både sommer og vinter var veien mot Grenland i gammel tid. Embetsdistriktet omfattet de øvre bygdene i fylket.

  Wamberg dyrket opp en 20 mål stor frukthage med eple-, pære-og plommetrær. Han anla også planteskole og er en av pionerene innenfor frukt- og grønnsakdyrking i Telemark. Allerede året etter at han var kommet til Flåbygd, utga han Norges første spesielle grønnsakbok. Den hadde den noe omstendige tittel «Undervisning for Almuen om en Kjøkkenhaves Anlægning og Dyrking i Norge». Her skriver han at plantene er de eldste og mest naturlige levnetsmidler for mennesker og argumenterer spesielt for bruk av grønnsaker. Wamberg er også oppmerksom på plantenes medisinske betydning og sier at en stor del av legemidlene er hentet fra planteriket - ikke fra kjøtt og flesk. Det bør brukes mer planter i kosten, noe som vil spare både kjøtt og korn - og unyttige «Medicamenter». Boka inneholder beskrivelser av 37 ulike grønnsakslag. Om bruken tar han et forbehold: Blomkål, rødkål og savoykål er ikke for almuen. På en gård bør kjøkkenhagen ikke være mindre enn 30x30 alen. «Husmenn får hjelpe seg med noe mindre.»

  På sine reiser i distriktet oppmuntret kanselliråden folk til å anlegge haver og dyrke frukt og grønnsaker. Det heter at han også byttet til seg husdyrgjødsel mot frø og podekvister. I årene 178588 utga han «Opmuntringsbrev til Almuen i Øst-Telemarken om bedre Landbrug.» Han var også en ivrig talsmann for poteten som var et bidrag til å holde sulten vekk fra fattigfolks hjem. Ellers interesserte han seg for skolevesenet.

  Hagen på Sundbø ble et sentrum for fruktdyrking i Øvre Telemark. Sorenskriveren var selv podemester og han ansatte også en dansk gartner som tok seg av haven. Til hageinteresserte folk oppover i bygdene sendte han frukttrær. Den rødmalte, gamle, fine embetsmannsboligen med valmede tak har etter at den ikke lenger er hovedbygning på Sundbø, blitt brukt av kunstnere. Hestemaleren Halvor Gunheim bodde der fast i en årrekke. Senere har andre malere brukt den om sommeren.

  I haven på Sundbø står ennå et par knudrete, gamle epletrær som skal stamme fra kansellirådens dager.  [3
  12 profiler fra Holla og Lunde (Gerhard Hedlund, 1995) - Side 5-6
  12 profiler fra Holla og Lunde (Gerhard Hedlund, 1995) - Side 5-6
  Død 26 Nov 1800  Kviteseid, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Begravelse 5 Des 1800  Kviteseid, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Wamberg, Niels - Død-Begravelse (Kviteseid, Telemark Ministerialbok 1800)
  Wamberg, Niels - Død-Begravelse (Kviteseid, Telemark Ministerialbok 1800)
  Magasin / Avisoppslag 19 Jul 1919 
  Foregangsmænd i Seljord siden halvandet hundrede aar siden - Ved W. P. Sommerfeldt (Nationen, lørdag 19. juli 1919)
  Foregangsmænd i Seljord siden halvandet hundrede aar siden - Ved W. P. Sommerfeldt (Nationen, lørdag 19. juli 1919)
  Her følger et utdrag fra
  Foregangsmgend i Seljord for halvandet hundrede aar siden.
  Ved W. P. Sommerfeldt
  bibliotekar ved Universitetets-biblioteket.


  I anden halvdel av det 18. aarhundrede dannedes her i landet flere landhusholdningsselskaper, som ved præmier søkte at opmuntre jordbruket, fædriften, fiskerierne, husfliden m. v. De søkte at fremme folkeoplysningen og belønnet avhandlinger av topografisk, økonomisk og naturhistorisk indhold. De utrettet i den korte tid de virket utvilsomt meget godt; men de formaadde ikke at holde sig i længden. Tilslutningen fra almuens side blev ikke saa stor, som man fra først av hadde haabet. En medvirkende grund til dette var den misvekst og hungersnød, som hersket baade søndenfjeldsk og nordenfjeldsk i begyndelsen av 1780 aarene.

  Det første landhusholdningsselskap som virket her i Norge var det kongelige danske, som stiftedes 1768. I 1774 stiftedes Det bergenske nyttige selskab, 1776 «Det inderøiske landhusholdningsselskap», 1777 «Stavanger amta landhusholdningsselskap», samme aar «Bratsberg amts opmuntringsselskap», 1778 «Det Aggershusiske patriotiske selskab». Ved siden herav utdelte kongen præmier og arveprins Frederik likesaa gjennom Trondhjems videnskapsselskap. Paa samme maate støttet ogsaa historikeren Suhm og stiftamtmand Lewezow selskapet.

  Det første norske fik vi i 1773 ved «Det søndmørske practiske landhusholdnings selskap» og «Det romsdalske landhusholdningsselskap».

  Ved at samle de præmierte bygdevis faar man et godt bidrag til vedkommende bygds historie i anden halvdel av det 18de aarhundrede.

  Nedenfor anføres de som blev præmierte i Seljord mellem 1772 og 1790 av Det kongelige danske landhusholdningsselskap:
  - Øvre Telemarken indtar en førsteplass med hensyn til de præmierte bygder. Indtil 1805 faldt der nemlig dette fogderi ikke mindre end 117 præmier, deriblandt 2 guldmedaljer, som sjelden utdeltes og 36 hædersmedaljer. Resten bestod i større og mindre pengebeløp. Til samme tid fik Nedre Telemarken kun 22, for det meste kun smaa præmier.

  Fortjenesten herav synes for en stor del at tilkomme sorenskriveren i Øvre Telemarken, kancellieraad Niels Wamberg.
  Han var født i Odense og kom 1770 til Norge som byfogd i Kragerø. I 1782 blev han sorenskriver i Østre Telemarken og døde som saadan 1800.

  Han forfattet selv populære veiledninger i landbruk bl. a. «Undervisning om kjøkken-hanges anlægning og dyrkning for almuen i Norge». Den utkom 1781.

  I sin beretning for 1788 skriver det danske landhusholdningsselskap om ham:
  «Hr. kancellieraad Niels Wamberg har utmerket sig ved sine mange og store bestræbelser for at opmuntre almuen i Øvre Telemarken til større flid og vindskibelighet, end tilforn, ei at tale om de av ham foretatte forbedringer paa hans egen gaard, hvilke han ikke har fundet for godt utførligen at anmelde. Fra 1781, da han kom til embedet, har hans rosværdige nidkjærhet bestandig gaat ut paa at formaa indbyggerne til at opta nye jorder, anlægge nye haver, plante frugttrær, poteter, humle, m. v.

  Dette har han søgt at bevirke ved at tale med dem derom, og forestille dem nytten derav paa tingene og ved enhver adnen leilighet; ved at vise dem sine egne forsøg, ved at gi dem frø, planter frugttrær av den av ham anlagte og av 2000 stykker trær bestaaende frugttræskole for intet; ved at utdele opmuntringsbreve og andre smaa skrifter til veiledning, samt ved at utsætte smaa præmier for egen regning.

  Alle disse hans bestræbelser har og havt deres gode følger. Omtrent 500 maal aker, hvert maal til 2400 kvadratalen, er der til utgangen av aaret 1786 blit optatte. Potetesavlen er paa de fleste steder kommen i god drift. Henimot 250 nye haver er blit anlagte. Gjødningens formerelse har en stor del begyndt at lægge vind paa, en bedre maate til at pløie, harve og behandle jorden paa, er blit dem bekjendtgjort, og mange flere forbedringer indførte og iverksatte.

  For disse meget rosværdige bestræbelser tilkjender selskabet hr. kancellieraad Wamberg til bevis for sin agtelse sin 3dje guldmedalje.»
  Person ID I1437  Servan Homme
  Sist endret 23 Mar 2016 

  Far Niels Jespersen 
  Mor Christence Catherine Ovesdatter Wamberg 
  Famile ID F1312  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Aner Susanne Sophie Saxe,   dp. 1 Jun 1749, Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 28 Aug 1835, Engvåg Ved Farsund, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder ~ 86 år) 
  Ekteskap 4 Nov 1768  Stavanger, Rogaland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  Wamberg, Niels og Susanne Sophie Saxe - Ekteskap (Stavanger Domkirke, Rogaland Miniserialbok 1768)
  Wamberg, Niels og Susanne Sophie Saxe - Ekteskap (Stavanger Domkirke, Rogaland Miniserialbok 1768)
  Alder ved ekteskap Han : 30 år - Hun : 19 år og 5 måneder. 
  Barn 
     1. Mann Niels Peter Wamberg,   f. 15 Feb 1769, Stavanger, Rogaland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. Tranquebar, India Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  +  2. Kvinne Christiane Catharine Aseline Wamberg,   f. 5 Jul 1770, Stavanger, Rogaland, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet
     3. Mann Hans Hagerup Wamberg,   f. 21 Feb 1772, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  +  4. Kvinne Maria Cathrina Wamberg,   f. 28 Jul 1773, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 22 Des 1850, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 77 år)
     5. Mann Henrik Lackmann Wamberg,   f. 6 Mar 1775, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 1807 (Alder 31 år)
     6. Mann Michael Smith Wamberg,   f. 9 Mar 1776, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. Tranquebar, India Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Gift: 1x  7. Kvinne Christiane Fredrikke Wedel Wamberg,   f. 21 Aug 1777, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet
     8. Mann Albert Philip Lewetzau Wamberg,   f. 3 Des 1778, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetgravl. 10 Apr 1779, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder ~ 0 år)
     9. Mann Niels Munch Wamberg,   f. 22 Nov 1779, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 23 Nov 1779, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 0 år)
   10. Mann Ivar Cornelius Westly Wamberg,   f. 31 Jan 1781, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 4 Nov 1798, Jomfruland, Kragerø, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 17 år)
   11. Mann Fredrik Dockedal Wamberg,   dp. 1 Jun 1784, Kviteseid, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  +12. Mann Johan Bülow Wamberg,   f. 15 Mai 1786, Sundbø, Kviteseid, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. 8 Jun 1852, Kristiansand, Vest-Agder, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet (Alder 66 år)
   13. Mann Johannes Rasmus (Cariunus) Wamberg,   f. 24 Sep 1787, Sundbø, Kviteseid, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   14. Kvinne Aseline Wamberg,   f. 20 Mar 1789, Sundbø, Kviteseid, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedetd. Skien, Telemark, Norway Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Famile ID F434  Gruppeskjema  |  Familiediagram
  Sist endret 2 Nov 2018 

 • Hendelseskart
  Link til Google MapsEkteskap - 4 Nov 1768 - Stavanger, Rogaland, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Niels Peter Wamberg - 15 Feb 1769 - Stavanger, Rogaland, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Christiane Catharine Aseline Wamberg - 5 Jul 1770 - Stavanger, Rogaland, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Hans Hagerup Wamberg - 21 Feb 1772 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Maria Cathrina Wamberg - 28 Jul 1773 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Henrik Lackmann Wamberg - 6 Mar 1775 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Michael Smith Wamberg - 9 Mar 1776 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Christiane Fredrikke Wedel Wamberg - 21 Aug 1777 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Albert Philip Lewetzau Wamberg - 3 Des 1778 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Niels Munch Wamberg - 22 Nov 1779 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Ivar Cornelius Westly Wamberg - 31 Jan 1781 - Kragerø, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Fredrik Dockedal Wamberg - 1 Jun 1784 - Kviteseid, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 26 Nov 1800 - Kviteseid, Telemark, Norway Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 5 Des 1800 - Kviteseid, Telemark, Norway Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Tegnforklaring  : Address       : Cemetery       : Farm       : Town       : Parish       : City       : Ikke satt

 • Kilder 
  1. [S2300] Ubberud Sogn Enesteministerialbog (1715 - 1786), https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17138647#181775,30861483.

  2. [S5700] Norsk Biografisk Leksikon, https://nbl.snl.no/Niels_Wamberg.

  3. [S3397] Gerhard Hedlund, 12 profiler fra Holla og Lunde, (Nome antikvariat, 1995), Side 5-6.

  4. [S2256] Telemark fylke, Kviteseid, Ministerialbok nr. I 4 (1800-1814), Døde og begravede 1800, side 150., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061213350209.jpg.

  5. [S2255] Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 4 (1744-1782), Ekteviede 1768, side 81., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625660103.jpg.